مجله اینترنتی آئین و اندیشه

مستحبات نماز

مستحبات نماز به اعمالی گفته میشود که انجام دادن آنها ثواب دارد ولی ترکشان گناه و عقاب برای نمازگزار به دنبال ندارد.
آداب و مستحبات نماز انواع گوناگونی دارد که هرکدام آثار، خواص و برکات مخصوصی بر زندگی دنیا و آخرت انسان برجای میگذارد.

در این قسمت میتوانید مطالب آموزنده و مفیدی پیرامون انواع مختلف مستحبات نماز بخوانید.