مجله اینترنتی آئین و اندیشه

احکام شرعی

آموزش مسائل شرعی و احکام دینی در خصوص مسائل جدید زندگی
از قبیل شبکه های اجتماعی، مدلینگ و زیبایی،
روابط اجتماعی دختر و پسر مطابق با فتوای مراجع تقلید